Sprzedaż

Ofe­ru­jemy sprze­daż całej gammy urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych, wen­ty­la­cyj­nych (reku­pe­ra­to­rów), chłod­ni­czych oraz kur­tyn powietrz­nych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów tj. SAMSUNG, LG, PANASONIC i innych według życzeń klienta.