Chłodnictwo

Zapew­niamy kom­plek­sowe usługi zwią­zane z dobo­rem, dostawą, sprze­dażą i mon­ta­żem urzą­dzeń chłod­ni­czych, mon­ta­żem komór z kom­pletną insta­la­cją chłod­ni­czą i zasi­la­jąco-ste­row­ni­czą, meble chłod­ni­cze np. lady, osu­sza­cze powie­trza, agre­gaty wody lodo­wej, urzą­dze­nia do odzy­sku cie­pła. Moder­ni­zu­jemy urzą­dze­nia aktu­al­nie użyt­ko­wane, wraz z wymianą czyn­nika chłod­ni­czego na eko­lo­giczny.