Chłodnictwo

Zapew­ni­amy kom­plek­sowe usługi związane z doborem, dostawą, sprzedażą i mon­tażem urządzeń chłod­niczych, mon­tażem komór z kom­pletną insta­lacją chłod­niczą i zasi­la­jąco-sterown­iczą, meble chłod­nicze np. lady, osusza­cze powi­etrza, agre­gaty wody lodowej, urządzenia do odzysku ciepła. Mod­ern­izu­jemy urządzenia aktu­al­nie użytkowane, wraz z wymi­aną czyn­nika chłod­niczego na eko­log­iczny.