Instalacje elektryczne

Wykonu­jemy roboty insta­la­torskie, mod­ern­iza­cje ist­nieją­cych insta­lacji elek­trycznych, mon­taż insta­lacji elek­trycznych, ser­wis i naprawę insta­lacji elek­trycznych, usuwanie usterek w obiek­tach mieszkalnych i prze­mysłowych, pomi­ary insta­lacji, mon­taż oświ­etle­nia i osprzętu elek­trycznego, przyłącza, rozdziel­nie elek­tryczne, insta­lacje elek­tryczne mieszkań, domów, warsz­tatów, obiek­tów usłu­gowych, hand­lowych, hoteli, restau­racji, obiek­tów prze­mysłowych, obiek­tów użyteczności pub­licznej.