Instalacje elektryczne

Wyko­nu­jemy roboty insta­la­tor­skie, moder­ni­za­cje ist­nie­ją­cych insta­la­cji elek­trycz­nych, mon­taż insta­la­cji elek­trycz­nych, ser­wis i naprawę insta­la­cji elek­trycz­nych, usu­wa­nie uste­rek w obiek­tach miesz­kal­nych i prze­my­sło­wych, pomiary insta­la­cji, mon­taż oświe­tle­nia i osprzętu elek­trycz­nego, przy­łą­cza, roz­dziel­nie elek­tryczne, insta­la­cje elek­tryczne miesz­kań, domów, warsz­ta­tów, obiek­tów usłu­go­wych, han­dlo­wych, hoteli, restau­ra­cji, obiek­tów prze­my­sło­wych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej.