Klimatyzacja

Zapew­niamy pełen zakres usług począw­szy od pro­fe­sjo­nal­nego doboru kli­ma­ty­za­cji, spo­rzą­dze­nie oferty, dostawę urzą­dzeń, mon­taż insta­la­cji kli­ma­ty­za­cji według wytycz­nych klienta, usługi gwa­ran­cyjne zwią­zane z kli­ma­ty­za­cją, pro­jekty kli­ma­ty­za­cji.
Zapew­niamy rów­nież dobór, dostawę, mon­taż oraz naprawę i ser­wis pomp cie­pła.
W naszej ofer­cie są kli­ma­ty­za­tory typu: ścien­nego, pod­su­fi­to­wego, przy­po­dło­go­wego, kase­to­no­wego, kana­ło­wego.