Wentylacja

Świad­czymy Pełną gamę usług i pro­duk­tów w zakre­sie wen­ty­la­cji. Wyko­nu­jemy wen­ty­la­cję zapro­jek­to­waną i dobraną według indy­wi­du­al­nych potrzeb i moż­li­wo­ści tech­nicz­nych. Prze­pro­wa­dzamy pomiary wydaj­no­ści wen­ty­la­cji, pomiary gło­śno­ści wen­ty­la­cji. Świad­czymy wachlarz usług zwią­za­nych z auto­ma­tyką do cen­tral wen­ty­la­cyj­nych oraz ser­wis. Napra­wiamy insta­la­cje wen­ty­la­cji oraz wyko­nu­jemy wyceny naprawy jak i ser­wis.