Wentylacja

Świad­czymy Pełną gamę usług i pro­duk­tów w zakre­sie wenty­lacji. Wykonu­jemy wenty­lację zapro­jek­towaną i dobraną według indy­wid­u­al­nych potrzeb i możli­wości tech­nicznych. Przeprowadzamy pomi­ary wyda­jności wenty­lacji, pomi­ary głośności wenty­lacji. Świad­czymy wach­larz usług związanych z automatyką do cen­tral wenty­la­cyjnych oraz ser­wis. Napraw­iamy insta­lacje wenty­lacji oraz wykonu­jemy wyceny naprawy jak i ser­wis.