Serwis

Świad­czymy usługi z zakresu ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego pro­du­cen­tów urządzeń kli­matyza­cyjnych, chłod­niczych i wenty­la­cyjnych. Naprawa i ser­wis, stała opieka ser­wisowa zain­stalowanych urządzeń, wykony­wanie работа przeglądów okre­sowych urządzeń, usuwanie awarii, bieżące naprawy, kon­serwacje i remonty, usuwanie nieszczel­ności, odsysanie i recy­cling czyn­ników chłod­niczych. Przeglądy i kon­serwacje zain­stalowanych urządzeń, zgod­nie z założe­ni­ami ustaw Unii Europe­jskiej.