Serwis

Świad­czymy usługi z zakresu ser­wisu gwa­ran­cyj­nego i pogwa­ran­cyj­nego pro­du­cen­tów urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych, chłod­ni­czych i wen­ty­la­cyj­nych. Naprawa i ser­wis, stała opieka ser­wi­sowa zain­sta­lo­wa­nych urzą­dzeń, wyko­ny­wa­nie prze­glą­dów okre­so­wych urzą­dzeń, usu­wa­nie awa­rii, bie­żące naprawy, kon­ser­wa­cje i remonty, usu­wa­nie nie­szczel­no­ści, odsy­sa­nie i recyc­ling czyn­ni­ków chłod­ni­czych. Prze­glądy i kon­ser­wa­cje zain­sta­lo­wa­nych urzą­dzeń, zgod­nie z zało­że­niami ustaw Unii Euro­pej­skiej.