O nas

Kli­matyza­cja stała się nieodłącznym ele­mentem życia codzi­en­nego i w znacznym stop­niu odpowiada za jakość powi­etrza, którym odd­y­chamy. Aby speł­ni­ała te warunki musi być odpowied­nio zapro­jek­towana i zamon­towana. jobi­tel com Wów­czas we wnętrzu zawsze będzie opty­malna tem­per­atura, a powi­etrze będzie czyste, świeże i pozbaw­ione aler­genów czy innych szkodli­wych sub­stancji organ­icznych.

KZser­wis ofer­uje szereg usług związanych z mon­tażem i ser­wisem kli­matyza­cji, wenty­lacji, chłod­nictwa, insta­lacji elek­trycznych, sprzedaży urządzeń. Każde zlece­nie trak­towane jest indy­wid­u­al­nie i zawsze staramy się znaleźć najlep­sze rozwiąza­nia dla swoich klien­tów. Sto­su­jemy nowoczesne tech­nolo­gie oraz najwyższej jakości urządzenia znanych pro­du­cen­tów, co zapew­nia wysoką jakość świad­c­zonych usług. Sporządzamy oferty hand­lowe zarówno na pod­stawie indy­wid­u­al­nych zapy­tań, jak również na pod­stawie całych pro­jek­tów.

  • Głównym seg­mentem firmy jest mon­taż, insta­lacja oraz ser­wis urządzeń kli­matyza­cyjnych, wenty­la­cyjnych i chłod­niczych.

  • Prowadze­nie kom­plek­sowych usług w zakre­sie kom­plet­nej insta­lacji i mon­tażu począwszy od przy­go­towa­nia oferty, doboru odpowied­nich urządzeń, szy­bkiego i sprawnego mon­tażu oraz późniejszej kon­serwacji i ser­wisu.

  • Świad­cze­nie usług z zakresu ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego pro­du­cen­tów urządzeń kli­matyza­cyjnych, chłod­niczych i wenty­la­cyjnych.

  • Obsługa kon­ser­wa­torska w zakre­sie wenty­lacji, kli­matyza­cji oraz chłod­nictwa całych obiek­tów tj. szpi­tali, hal pro­duk­cyjnych, sklepów, biur itp. bez względu na to, jakiego rodzaju urządzenia zostały zain­stalowane w sys­temie wenty­la­cyjno-kli­matyza­cyjnym bądź chłod­niczym.