O nas

Kli­ma­ty­za­cja stała się nie­od­łącz­nym ele­men­tem życia codzien­nego i w znacz­nym stop­niu odpo­wiada za jakość powie­trza, któ­rym oddy­chamy. Aby speł­niała te warunki musi być odpo­wied­nio zapro­jek­to­wana i zamon­to­wana. Wów­czas we wnę­trzu zawsze będzie opty­malna tem­pe­ra­tura, a powie­trze będzie czy­ste, świeże i pozba­wione aler­ge­nów czy innych szko­dli­wych sub­stan­cji orga­nicz­nych.

KZser­wis ofe­ruje sze­reg usług zwią­za­nych z mon­ta­żem i ser­wi­sem kli­ma­ty­za­cji, wen­ty­la­cji, chłod­nic­twa, insta­la­cji elek­trycz­nych, sprze­daży urzą­dzeń. Każde zle­ce­nie trak­to­wane jest indy­wi­du­al­nie i zawsze sta­ramy się zna­leźć naj­lep­sze roz­wią­za­nia dla swo­ich klien­tów. Sto­su­jemy nowo­cze­sne tech­no­lo­gie oraz naj­wyż­szej jako­ści urzą­dze­nia zna­nych pro­du­cen­tów, co zapew­nia wysoką jakość świad­czo­nych usług. Spo­rzą­dzamy oferty han­dlowe zarówno na pod­sta­wie indy­wi­du­al­nych zapy­tań, jak rów­nież na pod­sta­wie całych pro­jek­tów.

  • Głów­nym seg­men­tem firmy jest mon­taż, insta­la­cja oraz ser­wis urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych, wen­ty­la­cyj­nych i chłod­ni­czych.

  • Pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wych usług w zakre­sie kom­plet­nej insta­la­cji i mon­tażu począw­szy od przy­go­to­wa­nia oferty, doboru odpo­wied­nich urzą­dzeń, szyb­kiego i spraw­nego mon­tażu oraz póź­niej­szej kon­ser­wa­cji i ser­wisu.

  • Świad­cze­nie usług z zakresu ser­wisu gwa­ran­cyj­nego i pogwa­ran­cyj­nego pro­du­cen­tów urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych, chłod­ni­czych i wen­ty­la­cyj­nych.

  • Obsługa kon­ser­wa­tor­ska w zakre­sie wen­ty­la­cji, kli­ma­ty­za­cji oraz chłod­nic­twa całych obiek­tów tj. szpi­tali, hal pro­duk­cyj­nych, skle­pów, biur itp. bez względu na to, jakiego rodzaju urzą­dze­nia zostały zain­sta­lo­wane w sys­te­mie wen­ty­la­cyjno-kli­ma­ty­za­cyj­nym bądź chłod­ni­czym.